Accesari: 113276
Mega Drop Down Menu

Bun venit!

Sunteti membru al Societatii Profesorilor de Stiinte din Iasi? Atunci va puteti autentifica pentru acces la mai multe resurse.

Login to www.stiinte-prof-is.ro

Username
Password

Daca doriti sa deveniti membru al Societatii Profesorilor de Stiinte din Iasi, cititi Statutul societatii pe pagina de inscriere.

Resurse

Statutul Societăţii Profesorilor de Ştiinţe din Iaşi

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 1. Se constituie Societatea Profesorilor de Ştiinţe din Iaşi pe o perioadă nedeterminată.
Art. 2. Societatea Profesorilor de Ştiinţe din Iaşi este o asociaţie cu caracter ştiinţific şi cultural, cu structură autonomă proprie, neguvernamentală, apolitică, persoană juridică fără scop lucrativ (non profit).
Art. 3. Sediul Societăţii Profesorilor de Ştiinţe din Iaşi este în Iaşi, Strada Sulfinei nr. 16.

Capitolul II. Scopul şi obiectivele

Art. 4. Societatea Profesorilor de Ştiinţe din Iaşi are ca scop promovarea şi dezvoltarea competenţelor de specialist într-un domeniul al cunoaşterii şi a competenţei psihopedagogice, stimularea cercetării în domeniul aplicativ al didacticii.
Art. 5. În activitatea ei, Societatea Profesorilor de Ştiinţe din Iaşi va acţiona în vederea atingerii următoarelor obiective:
a) organizarea de activităţi care să faciliteze schimburile ştiinţifice: sesiuni de comunicări ştiinţifice, simpozioane, etc.;
b) editarea de cărţi, reviste, etc. cu caracter ştiinţific;
c) sprijinirea celor care organizează diferite concursuri ştiinţifice destinate elevilor;
d) organizarea unui centru de documentare;
e) facilitarea accesului la informaţii ştiinţifice şi profesionale prin organizarea de întâlniri, mese rotunde, tabere, etc.;
f) sprijinirea membrilor în conceperea şi omologarea materialelor didactice;
g) colaborarea cu alte instituţii şi organizaţii pentru realizarea scopului.
h) dezvoltarea de programe proprii şi în regim de parteneriat cu autoritățile publice din țară şi străinătate;

Capitolul III. Membrii societăţii

Art. 6. Categorii de membrii:
a) Membri activi: pot fi membri activi profesori de biologie, chimie şi fizică, activi sau pensionari, care îşi exprimă această dorinţă în scris şi se obligă ca, prin activitatea sa, să respecte statutul, să promoveze scopurile Societăţii Profesorilor de Ştiinţe din Iaşi şi să contribuie la realizarea obiectivelor ei.
b) Membri donatori: sunt persoane fizice sau juridice care, prin diferite donaţii, contribuie la îmbogăţirea patrimoniului Societăţii Profesorilor de Ştiinţe din Iaşi. Ei or fi înscrişi în cartea de onoare.
c) Membri de onoare: poate fi membru de onoare al Societăţii Profesorilor de Ştiinţe din Iaşi orice specialist în biologie, chimie şi fizică care are merite deosebite în dezvoltarea învăţământului şi are sau a avut un aport considerabil la atingerea scopurilor Societăţii Profesorilor de Ştiinţe din Iaşi şi acceptă calitatea de membru de onoare. Calitatea de membru de onoare se decide de către adunarea generală.
d) Membri colectivi, din ţară sau străinătate (asociaţii, societăţi, institute etc.).
Art. 7. Drepturile membrilor activi:
a) să participe la toate adunările generale ale Societăţii Profesorilor de Ştiinţe din Iaşi;
b) să aleagă şi să fie ales în funcţiile de conducere ale asociaţiei;
c) să-şi exprime liber votul în adunarea generală. Votul nu poate fi delegat;
d) să fie informaţi asupra tuturor activităţilor Societăţii Profesorilor de Ştiinţe din Iaşi şi să participe la toate activităţile organizate de Societatea Profesorilor de Ştiinţe din Iaşi sau la care Societatea Profesorilor de Ştiinţe din Iaşi este partener;
e) să iniţieze şi să conducă activităţi ştiinţifice în cadrul Societăţii Profesorilor de Ştiinţe din Iaşi;
f) să utilizeze baza materială a Societăţii Profesorilor de Ştiinţe din Iaşi.
Art. 8. Obligaţiile membrilor activi:
a) să achite cotizaţia anuală în valoare egală cu 1/20 din salariul minim pe economie sau să doneze 2% din impozit Societăţii Profesorilor de Ştiinţe din Iaşi. Membri care nu achită cotizaţia până la 1 septembrie nu au drept de vot în Adunarea generală;
b) să contribuie la realizarea obiectivelor Societăţii Profesorilor de Ştiinţe din Iaşi;
c) să respecte statutul Asociaţiei Societăţii Profesorilor de Ştiinţe din Iaşi şi hotărârile Adunării generale.
Art. 9. Calitatea de membru activ al Societăţii Profesorilor de Ştiinţe din Iaşi se poate pierde la cerere sau dacă nu sunt îndeplinite obligaţiile statutare. Neîndeplinirea obligaţiilor este constatată de adunarea generală şi încetarea calităţii de membru este hotărâtă de adunarea generală, cu votul a cel puţin 2/3 din numărul membrilor prezenţi.
Calitatea de membru de onoare încetează numai la cerere.

Capitolul IV. Patrimoniu

Art.10. Patrimoniul Societăţii Profesorilor de Ştiinţe din Iaşi este constituit din taxele de înscriere, cotizaţii, donaţii şi sponsorizări, precum şi orice alte venituri permise de lege.

Capitolul V. Structura şi organele de conducere

Art. 11. Organele de conducere ale Societăţii Profesorilor de Ştiinţe din Iaşi sunt:
a) Adunarea generală;
b) Consiliul director;
c) Comisia de cenzori.
Art. 12. Adunarea generală este forul suprem de decizie al Societăţii Profesorilor de Ştiinţe din Iaşi. Hotărârile adunării generale sunt obligatorii pentru toţi membrii Societăţii Profesorilor de Ştiinţe din Iaşi. Adunarea generală ordinară se convoacă anual între 1 şi 5 septembrie şi este condusă de preşedintele consiliului director. Adunarea generală ordinară este statutară indiferent de numărul membrilor prezenţi. Hotărârile adunării generale (cu excepţia celor de la art. 9, 16 şi 17) se iau cu majoritatea simplă a voturilor celor prezenţi.
Adunarea generală extraordinară se convoacă de către preşedinte sau un vicepreşedinte când este cazul. Adunarea generală extraordinară este statutară dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate din membrii asociaţiei.
Art. 13. Activitatea Societăţii Profesorilor de Ştiinţe din Iaşi se desfăşoară pe patru secţiuni: biologie, chimie, fizică şi seniori.
Art. 14. Consiliul director al Societăţii Profesorilor de Ştiinţe din Iaşi coordonează întreaga activitate a Societăţii Profesorilor de Ştiinţe din Iaşi în intervalul dintre adunările generale. Consiliul director este format dintr-un preşedinte, 4 vicepreşedinţi (câte unul din fiecare secţiune) şi 4 membri (câte unul din fiecare secţiune), aleşi anual de adunarea generală ordinară. O persoană nu poate fi aleasă în funcţia de preşedinte de mai mult de 3 ori consecutiv. Consiliul director informează anual adunarea generală cu privire la activitatea desfăşurată.
Art. 15. Comisia de cenzori este formată din trei membrii, aleşi de adunarea generală o dată la 3 ani. Comisia de cenzori analizează întreaga activitate financiar-contabilă a Societăţii Profesorilor de Ştiinţe din Iaşi şi prezintă adunării generale ordinare un raport anual.
Capitolul VI Dispoziţii finale

Art. 16. Statutul Societăţii Profesorilor de Ştiinţe din Iaşi poate fi modificat, la propunerea consiliului director, de adunarea generală ordinară cu votul a 2/3 din numărul celor prezenţi.
Art. 17. Desfiinţarea Societăţii Profesorilor de Ştiinţe din Iaşi se face numai de către adunarea generală ordinară, cu votul a 2/3 din numărul celor prezenţi.
Art. 18. În cazul desfiinţării Societăţii Profesorilor de Ştiinţe din Iaşi, patrimoniul acestei va fi transferat Academiei Române, Filiala Iaşi.
Art. 19. Societatea Profesorilor de Ştiinţe din Iaşi are sigiliu propriu, insignă, însemne.
Art. 20. Societăţii Profesorilor de Ştiinţe din Iaşi este angajată efectiv prin semnătura preşedintelui însoţită de cea a unui vicepreşedinte.